(மாதிரி) மன்னன் முதலாம் ஆண்டு சிலப்பதிகார விழா
Description:
முதலாம் ஆண்டு சிலப்பதிகார விழா - மாண்புமி. பாஞ்சாலங்குறிச்சி மன்னன் வீரபாண்டிய கட்டபொம்மன் 1799 அக்டோபர் 16-ல் தூக்கிலடப்பட்டார்.