(மாதிரி 5) வீரபாண்டிய கட்டபொம்மனின் புகழைப்பரப்ப தமிழரசு கழகமும் அதன் தலைவர் மா.பொ.சிவஞானம்

சிலம்புச் செல்வர் மா.பொ.சிவஞானம். வீரபாண்டிய கட்டபொம்மன் புகழ் பரப்பிய வரலாறு:

பாஞ்சாலங்குறிச்சி மன்னன் வீரபாண்டிய கட்டபொம்மன் 1799 அக்டோபர் 16-ல் தூக்கிலடப்பட்டார்.

இந்த மாவீரனை “கொள்ளைக்காரன்” என்றும் “கொலைகாரன்” என்றும் பொய்யாக வருணித்து நூல்களையும் எழுதி வெளியிட்டனர் பிரிட்டிஷ் ஏகாதிபதியத்தின் கைக்கூலி எழுத்தாளர்கள். அவர்களையே பின்பற்றினர் இந்திய சரித்திராசிரியர்கள்.

இப்படி ஒன்றை நூற்றாண்டு காலம், சரித்திராசிரியர்களால் நிலை நாட்டப்பட்டுவிட்ட பழியிலிருந்து கட்டபொம்மனின் புகழ் மிக்க வரலாற்றை மீட்டுக் கொடுத்தது சிலம்புச் செல்வர் மா.பொ.சிவஞானம் அவர்களால் உருவாக்கப்பட்ட தமிழரசு கழகம்.

This entry was posted in (மாதிரி) பத்திரிகைகள் மிந்தளங்கள் பார்வையில் சிலம்பு செல்வர். Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>